Thu phí hạ tầng
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Cảng vụ Đường thủy nội địa

Cảng vụ Đường thủy nội địa


Thu phí hạ tầng Cảng, biển


Về tổ chức phỏng vấn nhân sự đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cảng vụ đường thủy nội địa

Thứ ba - 05/12/2023 15:57 1.048 0
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Kế hoạch số 1707/KH-CVĐTNĐ ngày 14/9/2023 của Cảng vụ đường thủy nội địa về tuyển dụng viên chức Cảng vụ đường thủy nội địa năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-SGTVT ngày 03/10/2023 của Sở Giao thông vận tải về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cảng vụ đường thủy nội địa;
Căn cứ Quyết định số 1874/QĐ-CVĐTNĐ ngày 04/10/2023 của Cảng vụ đường thủy nội địa về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cảng vụ đường thủy nội địa;
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cảng vụ đường thủy nội địa xây dựng kế hoạch tổ chức phỏng vấn nhân sự đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2023, với nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU
1. Mục đích:
Việc kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển phải đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đúng vị trí việc làm, phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.
2. Yêu cầu:
 Việc kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn phải đảm bảo công bằng, khách quan, công khai, dân chủ theo đúng quy định của pháp luật.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG
1. Đối tượng:
Là các ứng viên đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển năm 2023 trong thời hạn quy định theo Thông báo 2266/TB-CVĐTNĐ ngày 22/11/2023 của Cảng vụ đường thủy nội địa.
2. Điều kiện:
Những ứng viên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí cần tuyển dụng và có hồ sơ phù hợp với Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 (Kế hoạch số 1707/KH-CVĐTNĐ ngày 14/9/2023 của Cảng vụ đường thủy nội địa được phê duyệt Quyết định số 1050/QĐ-SGTVT ngày 03/10/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
3. Số lượng viên chức tuyển dụng và số lượng hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển:
 • Số lượng viên chức tuyển dụng là 35 người, trong đó:
 • Vị trí Xử phạt vi phạm hành chính: 11 người;
 • Vị trí Quản lý cảng, bến: 18 người;
 • Vị trí Tổ chức Cán bộ: 01 người;
 • Vị trí Hành chính văn thư: 01 người;
 • Vị trí Kế hoạch đầu tư: 01 người;
 • Vị trí Kế toán: 03 người.
 • Số lượng hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển là 85 hồ sơ, trong đó:
 • Vị trí Xử phạt vi phạm hành chính: 29 hồ sơ;
 • Vị trí Quản lý cảng, bến: 39 hồ sơ;
 • Vị trí Tổ chức Cán bộ: 06 hồ sơ;
 • Vị trí Hành chính văn thư: 02 hồ sơ;
 • Vị trí Kế hoạch đầu tư: 01 hồ sơ;
 • Vị trí Kế toán: 08 hồ sơ.
III. VỀ BAN KIỂM TRA, SÁT HẠCH
Được Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2023 của Cảng vụ đường thủy nội địa thành lập theo Quyết định số 1929/QĐ-HĐTDVC ngày 10/10/2023.
IV. TỔ CHỨC KIỂM TRA SÁT HẠCH
1. Các bước chuẩn bị:
Chậm nhật trước 05 ngày làm việc tính đến ngày tổ chức phỏng vấn, Hội đồng tuyển dụng viên chức gửi thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển. Nội dung thông báo triệu tập ghi rõ thời gian, địa điểm làm thủ tục dự thi, thu lệ phí thi; thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có); thời gian, địa điểm tổ chức thi; hình thức thi, thời gian tổ chức các vòng thi, phần thi, môn thi và các nội dung khác liên quan.
Trước ngày khai mạc ít nhất 01 ngày làm việc, Hội đồng có trách nhiệm niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh, theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy, hình thức, thời gian thi đối với từng phần thi, môn thi tại địa điểm tổ chức.
Trước ngày khai mạc ít nhất 01 ngày làm việc, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng phải hoàn thành các công tác chuẩn bị cho kỳ thi như sau:
 • Danh sách gọi vào phòng thi; danh sách thí sinh ký nộp bài thi;
 • Các loại biên bản, gồm: Biên bản giao nhận đề thi từ Hội đồng cho Tổ in sao đề thi, từ Tổ in sao đề thi cho Ban coi thi, từ Trưởng ban coi thi cho các giám thị phòng thi; biên bản xác nhận tình trạng túi đựng đề thi trước khi cắt túi đựng đề thi để phát đề thi; biên bản xử lý vi phạm nội quy, quy chế thi; biên bản giao nhận bài thi và các loại biên bản khác phục vụ cho công tác tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
 • Thẻ của thành viên Hội đồng, Ban coi thi, bộ phận phục vụ kỳ thi. Thẻ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng, Trưởng ban coi thi in đầy đủ họ tên và chức danh. Thẻ của các thành viên khác chỉ in chức danh.
2. Tổ chức khai mạc
Trình tự tổ chức lễ khai mạc như sau: Chào cờ; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu; công bố quyết định thành lập Hội đồng; công bố quyết định thành lập Ban giám sát; công bố quyết định thành lập Ban coi thi; Chủ tịch Hội đồng tuyên bố khai mạc; Thư ký Hội đồng phổ biến kế hoạch tổ chức, nội quy.
3. Tổ chức kiểm tra sát hạch:
a. Nội dung đề kiểm tra sát hạch: Cơ cấu đề gồm 2 phần chính.
 • Phần kiến thức chung về quản lý Nhà nước: 01 câu.
 • Phần kiến thức chuyên ngành: 02 câu.
b.Hình thức phỏng vấn:
 • Phỏng vấn trực tiếp để kiểm tra kiến thức (quản lý nhà nước và chuyên ngành), kỹ năng hoạt động nghề nghiệp (năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ), đánh giá năng lực của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
 • Mỗi thí sinh rút thăm ngẫu nhiên 01 đề do Hội đồng xét tuyển chuẩn bị trước. Thí sinh có thời gian chuẩn bị là 15 phút và thời gian trả lời phỏng vấn tối đa là 30 phút.
c. Về chấm điểm phỏng vấn:
 • Khi chấm điểm phỏng vấn phải có ít nhất từ 02 thành viên trở lên chấm thi. Điểm chấm phỏng vấn được các thành viên chấm độc lập trên phiếu chấm điểm đối với từng thí sinh, có chữ ký và ghi rõ họ và tên của thành viên chấm điểm.
 • Xử lý kết quả chấm điểm phỏng vấn:
 • Trường hợp các thành viên chấm điểm chênh lệch nhau từ 5 điểm trở xuống (điểm của thành viên chấm cao nhất với điểm của thành viên chấm thấp nhất) thì lấy điểm trung bình cộng của các thành viên chấm thi làm điểm chính thức rồi ghi điểm vào bảng tổng hợp chung. Điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 1 (một) chữ số thập phân. Các thành viên tham gia chấm thi cùng ký, ghi rõ họ tên vào bảng tổng hợp chung.
 • Trường hợp các thành viên chấm chênh lệch nhau từ trên 5 đến dưới 10 điểm (điểm của thành viên chấm cao nhất với điểm của thành viên chấm thấp nhất) thì Trưởng ban chấm thi, Trưởng ban kiểm tra, sát hạch tổ chức đối thoại với các thành viên tham gia chấm, sau đó Trưởng ban chấm thi, Trưởng ban kiểm tra, sát hạch quyết định điểm chính thức rồi ghi điểm vào bảng tổng hợp chung. Điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 1 (một) chữ số thập phân. Các thành viên tham gia chấm thi và Trưởng ban chấm thi, Trưởng ban kiểm tra, sát hạch cùng ký, ghi rõ họ tên vào bảng tổng hợp chung.
 • Trường hợp các thành viên chấm chênh lệch nhau từ 10 điểm trở lên (điểm của thành viên chấm cao nhất với điểm của thành viên chấm thấp nhất) thì Trưởng ban chấm thi, Trưởng ban kiểm tra, sát hạch báo cáo Chủ tịch Hội đồng tổ chức đối thoại giữa các thành viên tham gia chấm, sau đó Chủ tịch Hội đồng quyết định điểm chính thức rồi ghi điểm vào bảng tổng hợp chung. Điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 1 (một) chữ số thập phân. Các thành viên tham gia chấm thi và Chủ tịch Hội đồng cùng ký, ghi rõ họ tên vào bảng tổng hợp chung.
 • Trưởng ban chấm thi, Trưởng ban kiểm tra, sát hạch niên phong kết quả chấm phỏng vấn và bàn giao cho Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng ngay sau khi kết thúc buổi phỏng vấn.
 • Thang điểm phỏng vấn được tính theo 100 điểm; Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi phỏng vấn.
d.Về ưu tiên trong chấm điểm phỏng vấn:
 • Đối tượng ưu tiên trong xét tuyển viên chức (theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP):
 • Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Thương binh, Người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả phỏng vấn;
 • Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sõ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn;
 • Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn;
 • Trường hợp người dự thi xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn.
e. Địa điểm, thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch:
 • Địa điểm: Hội trường Cảng vụ đường thủy nội địa Tp.HCM
       Số 167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thời gian:
 • Ngày 12/12/2023 (thứ ba):
 • Buổi sáng vào lúc 08 giờ 30’ đến 11h30’:  các ứng viên tập trung tại Hội trường điểm danh và nghe phổ biến nội quy, Quy chế xét tuyển; Kiểm tra sát hạch vị trí Hành chính văn thư, vị trí Kế hoạch đầu tư và vị trí Kế toán.
 • Buổi chiều vào lúc 13 giờ 00’ đến 17h00’: Kiểm tra sát hạch vị trí Tổ chức Cán bộ và vị trí quản lý cảng bến (số báo danh từ 30 đến 38).
 • Ngày 13/12/2023 (thứ tư): Kiểm tra sát hạch vị trí Quản lý cảng, bến.
 • Buổi sáng vào lúc 08 giờ 00’ đến 11h30’.
 • Buổi chiều vào lúc 13 giờ 00’ đến 17h00’.
 • Ngày 14/12/2023 (thứ năm)Kiểm tra sát hạch vị trí Xử phạt vi phạm hành chính.
 • Buổi sáng vào lúc 08 giờ 00’ đến 11h30’.
 • Buổi chiều vào lúc 13 giờ 00’ đến 17h00’.
4. Báo cáo kết quả kiểm tra sát hạch:
Báo cáo kết quả chấm điểm phỏng vấn phải có chữ ký của các thành viên chấm phỏng vấn và bàn giao cho Trưởng Ban Kiểm tra sát hạch.
Sau khi tổ chức phỏng vấn, Trưởng Ban Kiểm tra sát hạch bàn giao kết quả phỏng vấn của các thí sinh dự xét tuyển cho Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng tuyển dụng viên chức.
Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tổng hợp kết quả phỏng vấn của các thí sinh để báo cáo Hội đồng tuyển dụng viên chức xem xét quyết định công nhận kết quả xét tuyển.
Việc bàn giao kết quả phỏng vấn có biên bản xác nhận theo quy định.    
​​​​​​​

Trên là nội dung Kế hoạch tổ chức phỏng vấn nhân sự đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2023 của Hội đồng xét tuyển viên chức Cảng vụ đường thủy nội địa./.
 

Tác giả bài viết: Phòng TCHC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây