Thu phí hạ tầng
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Cảng vụ Đường thủy nội địa

Cảng vụ Đường thủy nội địa


Thu phí hạ tầng Cảng, biển


Thông báo về phạm vi ôn tập trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cảng vụ đường thủy nội địa

Thứ sáu - 24/11/2023 13:34 1.713 0
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Kế hoạch số 1707/KH-CVĐTNĐ ngày 14/9/2023 của Cảng vụ đường thủy nội địa về tuyển dụng viên chức Cảng vụ đường thủy nội địa năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-SGTVT ngày 03/10/2023 của Sở Giao thông vận tải về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cảng vụ đường thủy nội địa;
Căn cứ Quyết định số 1874/QĐ-CVĐTNĐ ngày 04/10/2023 của Cảng vụ đường thủy nội địa về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cảng vụ đường thủy nội địa;
Căn cứ Thông báo số 1892/TB-CVĐTNĐ ngày 06/10/2023 của Cảng vụ đường thủy nội địa về việc tuyển dụng viên chức năm 2023;
Hội đồng tuyển dụng viên chức Cảng vụ đường thủy nội địa thông báo phạm vi ôn tập trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cảng vụ đường thủy nội địa, với nội dung cụ thể như sau:
I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC:
 1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Luật Viên chức; các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Viên chức.
 3. Luật Tiếp công dân; các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Tiếp công dân.
 4. Luật Khiếu nại; các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Khiếu Nại.
 5. Luật Tố cáo; các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Tố cáo.
 6. Luật Phòng chống tham nhũng; các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Phòng chống tham nhũng.
II. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH:
1. Phần quy định về Cảng vụ đường thủy nội địa:
 • Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13 năm 2014;
 • Thông tư số 18/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa;
 • Quyết định số 179/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND ngày 14/6/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung Điều 1 Quyết định số 179/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005;
 • Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao nhiệm vụ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ công ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho Cảng vụ đường thủy nội địa – đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải;
 • Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-SGTVT ngày 04/6/2021 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giao thông vận tải;
2. Phần quy định về liên quan vị trí việc làm:
a. Đối với vị trí xử lý vi phạm hành chính:
 • Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020.
 • Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.
 • Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính.
 • Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. 
 • Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.
 • Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;
 • Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ  quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;
 • Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ Quy định  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.
 • Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.
b. Đối với vị trí Quản lý cảng, bến:
 • Bộ Luật hàng hải Việt Nam năm 2015;
 • Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 năm 2004 và Luật số 48/2014/QH13 ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;
 • Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.
 • Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.
 • Thông tư số 08/2020/TT-BGTVT ngày 17/04/2020 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam.
 • Thông tư số 46/2016/TT-BGTVT ngày 29/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.
 • Thông tư số 10/2021/TT-BGTVT ngày 29/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2016/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.
 • Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hàng hóa trên đường thuỷ nội địa.
 • Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản và khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quyết định số 31/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành “tiêu chuẩn cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa, tiêu chuẩn bến thuỷ nội địa".
c. Đối với vị trí Tổ chức cán bộ:
 • Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;
 • Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
 • Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;
 • Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 • Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Thông tư số 39/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông vận tải về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ đường thủy nội địa.
d. Đối với vị trí Hành chính văn thư:
 • Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011;
 • Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018;
 • Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020;
 • Nghị định 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;
 • Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về Quản lý sử dụng con dấu;
 • Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;
 • Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước;
 • Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính Phủ về công tác văn thư lưu trữ;
e. Đối với vị trí Kế hoạch đầu tư:
 • Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
 • Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
 • Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
 • Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;
 • Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
 • Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu.
f. Đối với vị trí Kế toán:
 • Luật Ngân sách nhà nước 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017; các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước;
 • Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật kế toán;
 • Luật Phí và lệ phí 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Phí và lệ phí;
 • Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018; các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Trên là nội dung Thông báo phạm vi ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cảng vụ đường thủy nội địa./.

Tác giả bài viết: Phòng TCHC

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây