Toàn văn Bài phát biểu chỉ đạo của Bí Thư Đảng Ủy Cảng vụ Đường thủy nội địa TP. Hồ Chí Minh

Trong giai đoạn từ tháng 5/2015 đến tháng 3/2016, Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “ Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa Hội nghị !
Trong giai đoạn từ tháng 5/2015 đến tháng 3/2016, Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “ Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, được tiến hành bài bản, kịp thời, nghiêm túc, đã dần đi vào nề nếp, thực chất hơn, những nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được đưa vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, các Bộ phận trực thuộc dưới nhiều hình thức, gắn với tình hình thực tế của từng chi bộ, từng bộ phận và từng cá nhân góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt của chi bộ, chính quyền, đoàn thể và các Bộ phận trực thuộc. Công tác kiểm tra giám sát được chú trọng, nhờ đó, đã nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến về việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức của cán bộ, đảng viên và viên chức trong toàn Đảng bộ.

Qua một năm phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện, trong Đảng bộ đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên, viên chức gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong sâu sát thực tế, các được Chi bộ, các bộ phận trực thuộc Đảng bộ ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của đảng viên, cán bộ viên chức vào Đảng và Nhà nước.

Hôm nay, trong HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2015-2016, thay mặt Đảng ủy tôi xin nhiệt liệt chúc mừng 4 tập thể, 30 cá nhân đã được bình chọn và được Đảng ủy Cảng vụ khen thưởng, trong đó có 01 tập thể, 02 cá nhân được Đảng ủy Sở GTVT khen thưởng. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng hôm nay thật sự là những tấm gương thể hiện qua hành động cụ thể, thiết thực, mang lại lợi ích, hiệu quả, … góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Mong rằng mỗi tấm gương được biểu dương hôm nay không ngừng phấn đấu để tiếp tục tỏa sáng, thực sự là những tấm gương sáng để người khác nhìn vào và noi theo.

Thưa các đồng chí!
Nhận thấy được những tác động và kết quả to lớn trong đời sống văn hóa - xã hội của đất nước trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian qua, ngày 15/05/2016 vừa qua, Bộ Chính Trị đã tiếp tục ban hành Chỉ Thị 05-CT/TW về việc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục việc “HỌC TẬP, LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC VÀ PHONG CÁCH HỒ CHI MINH”. Chỉ thị trên cũng sẽ có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến đơn vị của chúng ta, do đó, Đảng ủy yêu cầu các chi bộ, chính quyền, hai đoàn thể và Bộ phận trực thuộc cần chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung của việc “học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới như sau:

-   Về nhận thức: cần phải nhận thức sâu hơn, coi việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là việc làm hết sức có ý nghĩa trong việc hình thành nên nhân cách sống tốt đẹp trong mỗi CBVC, trong việc xây dựng và phát triển đơn vị; việc học tập và làm theo cũng là làm cho mỗi tập thể, mỗi cá nhân tăng thêm niềm tin yêu vào Đảng, vào sự tốt đẹp của chế độ, vào sự phát triển của đất nước,… Do đó, trong mỗi tập thể và cá nhân phải tự giác,  phải quyết tâm học tập, phấn đấu rèn luyện, nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức cá nhân, góp phần ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Việc nêu gương phải toàn diện trên các mặt:  về ý thức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ Nhân dân; về phẩm chất, đạo đức, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, lành mạnh, trong sạch, nhân ái, có nghĩa, có tình, v.v…”; về đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; về nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính kỷ luật lao động…

-   Về hành động:   Từ sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực trong hành động của cán bộ, đảng viên và viên chức; các đồng chí trong Đảng ủy, Chi ủy, cán bộ lãnh đạo hai đoàn thể, lãnh đạo các bộ phận trực thuộc phải làm gương trong việc tu dưỡng, rèn luyện trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Mong để có thể xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, trong cải cách hành chính, trong phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, …

Một số việc làm cụ thể trong năm 2016-2017:
-   Việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự nêu gương, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội...
-   Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ, nghị quyết của các cấp uỷ và nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.
-  Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cảng vụ cần tăng cường công kiểm tra, giám sát;  lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm.

Thưa các đồng chí !
Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “ Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”;
Vì vậy việc “ HỌC TẬP, LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC VÀ PHONG CÁCH Hồ CHÍ MINH ” muốn thu được hiệu quả cao, thì  học tập và làm theo không thể tách rời nhau mà phải được gắn kết - tiến hành thường xuyên, với tinh thần trách nhiệm, tự giác và thái độ nghiêm túc của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức.
Để bảo đảm việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, mong rằng sau Hội nghị này, trong toàn Đảng bộ chúng ta có thêm những nhận thức mới và quyết tâm mới, thực hiện tốt hơn nữa, nề nếp hơn, thường xuyên hơn và hiệu quả cao hơn. Cùng với Nghị quyết Trung ương 4 và các nghị quyết khác của Đảng, tạo một bước chuyển biến rõ rệt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi người, mỗi tổ chức chúng ta tốt hơn, trong sáng hơn.

Kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu!

Tác giả bài viết: Bí Thư Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ