Rạch Giồng Ông Tố

Rạch Giồng Ông Tố, chiều dài 3,1 km, cấp quy hoạch IV
Rạch Giồng Ông Tố,  chiều dài 3,1 km, cấp quy hoạch IV
- Cấp khai thác không đạt cấp VI - Không công bố (1,3 Km), khởi điểm thượng lưu là N3 R.Đồng Trong, kết thúc hạ lưu là hạ lưu cầu Giồng Ông Tố 1.
- Cấp khai thác không đạt cấp VI - Công bố đạt cấp VI có điều kiện(1,8 Km), khởi điểm thượng lưu là hạ lưu cầu Giồng Ông Tố 1, kết thúc hạ lưu là N3 S.Sài Gòn.