Thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật – Tháng 01/2018

Nhằm bồi dưỡng và nâng cao kiến thức pháp luật cho các cán bộ, viên chức (CBVC) trong đơn vị, nâng cao sự hiểu biết của người dân về kiến thức pháp luật trong trong quá trình tham gia giao thông trên đường thủy
Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-CVĐTNĐ ngày 11/01/2018 về công tác tuyên truyền pháp luật năm 2018 của Cảng vụ Đường thủy nội địa.

Nhằm bồi dưỡng và nâng cao kiến thức pháp luật cho các cán bộ, viên chức (CBVC) trong đơn vị, nâng cao sự hiểu biết của người dân về kiến thức pháp luật trong trong quá trình tham gia giao thông trên đường thủy, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa đề nghị lãnh đạo các phòng Nghiệp vụ, Đội và Đại diện Cảng vụ (bộ phận) tổ chức cho cán bộ, viên chức nghiên cứu, đồng thời tuyên truyền pháp luật đến các chủ bến, chủ phương tiện, người lái phương tiện các quy định như sau:

1. Nội dung thực hiện:
a.Đối với CBVC:
  • Nghị định 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống tham nhũng;
  • Thông tư 68/2014/TT-BGTVT  ngày 13/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát tiến ồn trên tàu biển;
  • Thông tư 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa;
  • Thông tư 61/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa;
  • Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em.
b.Đối với chủ bến, chủ phương tiện, thuyền viên và người lái phương tiện:
  • Trích một số điều Nghị định 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống tham nhũng;
  • Trích một số điều Thông tư 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/09/2015  của Bộ GTVT quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa;
  • Trích một số điều Thông tư 61/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015  của Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa.

2. Thời gian thực hiện và gửi danh sách ký xác nhận:
  • Đối với CBVC: thực hiện phổ biến, trao đổi từ ngày 19/01/2018 đến ngày 25/01/2018;
  • Đối với chủ bến, chủ phương tiện, thuyền viên và người lái phương tiện:  từ ngày 19/01/2018 đến ngày 25/01/2018; đồng thời gửi danh sách tổ chức, cá nhân ký xác nhận nhận tài liệu tuyên truyền về Phòng Pháp chế trước ngày 26/01/2018.

3. Hình thức tổ chức thực hiện: tùy theo điều kiện cụ thể của từng bộ phận.

(Đề nghị các các bộ phận liên hệ Phòng Pháp chế để nhận tài liệu tuyên truyền)
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các bộ phận liên hệ phòng Pháp chế để được hướng dẫn cụ thể. Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa đề nghị các phòng Nghiệp vụ, Đội và Đại diện Cảng vụ thực hiện nghiêm thông báo này.

Tác giả bài viết: Phòng PC