Kết quả kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức và kết quả dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức của Cảng vụ đường thủy nội địa năm 2019

Kết quả kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức và kết quả dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức của Cảng vụ đường thủy nội địa năm 2019
Căn cứ  Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;
Căn cứ Kế hoạch số 1054/KH-CVĐTNĐ ngày 27/09/2019 của Cảng vụ đường thủy nội địa về tuyển dụng viên chức Cảng vụ đường thủy nội địa năm 2019;
Căn cứ Thông báo số 1167/TB-CVĐTNĐ ngày 28/10/2019 của Cảng vụ đường thủy nội địa về việc tuyển dụng viên chức của Cảng vụ đường thủy nội địa năm 2019;
Căn cứ Công văn số 8039/SGTVT-TCCB ngày 21/10/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Cảng vụ đường thủy nội địa.
Căn cứ Biên bản làm việc ngày 06/12/2019 và Tờ trình ngày 09/12/2019 của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển về việc xét duyệt hồ sơ đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2019;
Cảng vụ đường thủy nội địa thông báo kết quả kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức và kết quả dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức tại Cảng vụ đường thủy nội địa năm 2019 như sau:

Tổng số thí sinh trúng tuyển là: 6 thí sinh, trong đó:
+  Vị trí Quản lý đầu tư xây dựng công trình: 01 thí sinh;
+  Vị trí Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa: 02 thí sinh;
+  Vị trí Quản lý cảng, bến: 02 thí sinh;
+  Vị trí Kế toán: 01 thí sinh.
Đính kèm bảng tổng hợp dự kiến kết quả xét tuyển viên chức.
Trên đây là nội dung Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức và kết quả dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức tại Cảng vụ đường thủy nội địa năm 2019./.


Tác giả bài viết: Phòng Tổ chức Hành chính