Kết luận trong thanh tra

Ngày 15/5/2015 nghị định 33/2015/NĐ-CP có hiệu lực, nổi bật một số điểm trong nguyên tắc thực hiện kết luận thanh tra
Ngày 15/5/2015  nghị định 33/2015/NĐ-CP có hiệu lực, nổi bật một số điểm trong nguyên tắc thực hiện kết luận thanh tra như sau:
 
-   Đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện kết luận thanh tra một cách nghiêm chỉnh.
-   Các sai phạm được xác định cụ thể, rõ ràng trong kết luận thanh tra phải được xử lý nhanh chóng, nghiêm minh.
-   Kiến nghị, yêu cầu trong kết luận thanh tra phải được xem xét, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.
-   Chưa bắt buộc phải thực hiện những nội dung đang được thanh tra lại, nội dung kết luận thanh tra xin ý kiến chỉ đạo nhưng chưa có ý kiến chỉ đạo xử lý của người có thẩm quyền.
-   Kết luận thanh tra, phải được cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. 

Tác giả bài viết: Đại diện 2