Một số điều về bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 12/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị Định 28/2015/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
Ngày 12/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị Định 28/2015/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. (file  đính kèm)

Tác giả bài viết: Phòng TCHC