Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS HCM toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS HCM thành Phố Hồ Chí Minh Lần thứ X, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Sáng ngày 29/6/2018, BCH Đoàn cơ sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, Nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Sáng ngày 29/6/2018, BCH Đoàn cơ sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, Nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hội nghị đã quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và Đại hội Đoàn toàn Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 đến cán bộ, đoàn viên thanh niên, tập trung các vấn đề: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên trong tình hình mới; nội dung, giải pháp tổ chức các phong trào phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thanh niên; công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị... Đồng thời, Hội nghị cũng cập nhật thông tin về tình hình thời sự trong Quý II năm 2018 đến các cán bộ Đoàn chủ chốt của Sở GTVT.

Thông qua Hội nghị nhằm tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu rộng, nắm vững ý nghĩa quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, Nhiệm kỳ 2017 – 2022, từ đó xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các cán bộ Đoàn chủ chốt nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; lồng ghép việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh.

 


Tác giả bài viết: Phòng Quản lý Cảng bến