Ban chấp hành các Chi bộ của Đảng bộ Cảng vụ đường thủy nội địa Tp. Hồ Chí Minh Nhiệm kì III (2015-2017)

Các đồng chí trong Ban Chấp hành mới là các Đảng viên xuất sắc trong những năm qua được sự tín nhiệm của tất cả đảng viên thuộc Chi bộ.
I. Chi bộ 1: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Pháp chế - Kế hoạch, Phòng Cảng bến, Ban Quản lý dự án đầu tư, Đội điều tiết:
 
1. Đ/c Huỳnh Đại Hãn:                               Đảng ủy viên/ Bí thư Chi bộ
2. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Trâm:                  Phó Bí thư Chi bộ
3. Đ/c Nguyễn Văn Hây:                             Ủy viên Chi bộ

II. Chi bộ 2: Đại diện số 1, Đại diện số 4, Đại diện số 5:
 
1. Đ/c Phạm Quốc Trung:                          Bí thư Chi bộ
2. Đ/c Vũ Mạnh Triển:                               Phó Bí thư Chi bộ
3. Đ/c Lê Văn Năm:                                   Ủy viên Chi bộ

III. Chi bộ 3: Đại diện số 2, Đại diện số 3, Đại diện số 6, Đại diện 7: 
 
1. Đ/c Nguyễn Hữu Trung:                         Đảng ủy viên/ Bí thư Chi bộ
2. Đ/c Phạm Thanh Phong:                        Phó Bí thư Chi bộ
3. Đ/c Nguyễn Tuấn Linh:                          Ủy viên Chi bộ
 

Tác giả bài viết: Phòng TCHC