Ban chấp hành các Chi bộ của Đảng bộ Cảng vụ đường thủy nội địa Tp. Hồ Chí Minh Nhiệm kì I (2011-2013)

Các đồng chí trong Ban Chấp hành mới là các Đảng viên xuất sắc trong những năm qua được sự tín nhiệm của tất cả đảng viên thuộc Chi bộ.
I. Chi bộ 1: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Pháp chế - Kế hoạch, Phòng Cảng bến, Ban Quản lý dự án đầu tư:

 Ban chấp hành Chi bộ số 1 nhiệm kì II (2011-2013)
 
1. Đ/c Nguyễn Hữu Trung:                         Đảng ủy viên/ Bí thư Chi bộ
2. Đ/c Dư Văn Nhẫn:                                   Phó Bí thư Chi bộ
3. Đ/c Đồng Kim San:                                 Ủy viên Chi bộ

II. Chi bộ 2: Đại diện số 1, Đại diện số 4, Đại diện số 5:

 Ban chấp hành Chi bộ số 2 nhiệm kì II (2011-2013)
 
1. Đ/c Võ Trọng Nhân:                               Bí thư Chi bộ
2. Đ/c Lê Văn Năm:                                    Phó Bí thư Chi bộ
3. Đ/c Phạm Quốc Trung:                          Ủy viên Chi bộ

III. Chi bộ 3: Đại diện số 2, Đại diện số 3, Đại diện số 6: 

 Ban chấp hành Chi bộ số 3 nhiệm kì II (2011-2013)
 
1. Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn:                           Đảng ủy viên/ Bí thư Chi bộ
2. Đ/c Nguyễn Hoàng Việt:                          Phó Bí thư Chi bộ
3. Đ/c Phạm Thanh Phong:                          Ủy viên Chi bộ

Tác giả bài viết: Phòng TCHC