Thông báo về gia hạn thời gian lựa chọn tổ chức/cá nhân được quyền mua tài sản thanh lý (canô SG-5575 và canô SG-4005)của Cảng vụ đường thủy nội địa

Triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 22/8/2021 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh và văn bản số 2796/UBND-VX ngày 21/8/2021 về tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và văn bản số 3551/SNV-CCHC ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước;
 
Căn cứ Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 04/08/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thanh lý tài sản công;
 
Căn cứ văn bản số 8998/SGTVT-TC ngày 13/8/2021 của Sở giao thông vận tải về việc thanh lý và mua sắm tài sản công;
 
Căn cứ Thông báo số 1189/TB-CVĐTNĐ ngày 17/8/2021 của Cảng vụ đường thủy nội địa về việc thanh lý tài sản (canô) của Cảng vụ đường thủy nội địa.
 
Triển khai thực hiện Thông báo số 1189/TB-CVĐTNĐ, Cảng vụ đường thủy nội địa thực hiện thủ tục thanh lý tài sản (canô); Tuy nhiên hiện nay theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh (tại Chỉ thi số 11/CT-UBND và văn bản số 2796/UBND-VX), Thành phố Hồ Chí Minh đang hạn chế và kiểm soát các tổ chức cá nhân được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Do đó Cảng vụ đường thủy nội địa thông báo gia hạn thời gian lựa chọn tổ chức/cá nhân được quyền mua tài sản thanh lý (canô SG-5575 và canô SG-4005) của đơn vị cụ thể sẽ tổ chức vào lúc 14h00 ngày 07/9/2021.
 
Trên là nội dung thông báo, Cảng vụ đường thủy nội địa thông báo đến các tổ chức và cá nhân có nhu cầu được biết./.
(Văn bản này điều chỉnh, thay thế mục 8 của thông báo số 1189/TB-CVĐTNĐ ngày 17/8/2021 của Cảng vụ đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh).
 

Tác giả bài viết: Phòng Tổ chức Hành chính