Hạn chế các phương tiện giao thông thủy lưu thông trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Theo đề nghị của Trung tâm Quản lý Đường thủy tại Văn bản số 1869/TTQLĐT-QLBT ngày 28 tháng 9 năm 2020 về việc hỗ trợ ra thông báo hạn chế lưu thông thủy phục vụ thi công công trình Duy tu nạo vét kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Lê Văn Sỹ đến ngã 3 sông Sài Gòn).
Kể từ ngày 29/9/2020, trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, khu vực đoạn từ cầu Lê Văn Sỹ đến ngã 3 sông Sài Gòn, Trung tâm Quản lý Đường thủy triển khai thi công công trình Duy tu nạo vét kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Lê Văn Sỹ đến ngã 3 sông Sài Gòn), thời gian thực hiện dự kiến là 75 ngày. Sở Giao thông vận tải đề nghị:
1. Các phương tiện thủy hạn chế lưu thông trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trong khoảng thời gian nêu trên.
2. Theo dõi thông báo luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa đã được ban hành./.


Tác giả bài viết: Thông báo số 11577/TB-CVĐTNĐ ngày 30/9/2020