20:50 IST Thứ hai, 23/05/2022

Danh Mục

Thông tin Liên kết

covid
Đăng ký Qua SMS
Hệ thống Cầu, Tuyến sông thuộc TP. Hồ Chí Minh
Lịch Thủy triều TP. Hồ Chí Minh
Theo dõi hành trình tàu chạy qua hệ thống AIS

BCH Phòng chống lụt bão

Phòng chống lụt bão

Web liên kết

 

 

Thư viện ảnh

 

Trang chủ » Thông tin tổng hợp » Phòng, chống tham nhũng

Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thứ hai - 15/03/2021 12:53
Căn cứ Chương trình công tác năm 2021 của Cảng vụ đường thủy nội địa;
Cảng vụ đường thủy nội địa TP. Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của đơn vị như sau:
 1. MỤC ĐÍCH:
 • Nhằm ngăn ngừa, từng bước đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Cảng vụ đường thủy nội địa;
 • Nâng cao ý thức trách nhiệm của viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là VC và NLĐ) trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đội ngũ VC và NLĐ kỷ cương, liêm chính, hoạt động hiệu quả;
 • Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ; Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố; Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn III của Sở Giao thông vận tải và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.
 1. YÊU CẦU:
 • Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố; đặc biệt là các văn bản mới ban hành trong năm 2021 đến viên chức và người lao động thuộc quyền một cách thiết thực, kịp thời, hiệu quả; kết hợp hài hòa các hình thức, biện pháp tuyên truyền sao cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị;
 • Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các giải pháp đã thực hiện trong 02 giai đoạn để triển khai thực hiện tiếp cho giai đoạn III (Từ năm 2017 đến năm 2021); tích cực cho việc ngăn ngừa, từng bước đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Cảng vụ đường thủy nội địa; tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, quy trình, thủ tục trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý để thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng;
 • Thực hiện đồng bộ, thống nhất các nội dung, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch này;
 • Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa công tác phòng, chống tham nhũng với công tác cải cách hành chính, công tác pháp chế và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Cảng vụ đường  thủy nội địa trong năm 2021; đặc biệt là tiếp tục kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
 • Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra tại đơn vị;
 • Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu tại các phòng, ban, đội và đại diện để trực tiếp tổ chức có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại bộ phận do mình phụ trách bằng thể hiện quyết tâm chính trị cao, tạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí;
 • Tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế và các quy chế phối hợp nhằm giúp người đứng đầu và các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Cảng vụ đường thủy nội địa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.
 1. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
 1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chiến lược và các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho VC và NLĐ thuộc quyền:
 • Bí thư Chi bộ, Trưởng các phòng, ban, đội và Đại diện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt: Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố và các quy định đã ban hành về phòng, chống tham nhũng;   
 • Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ viên chức, người lao động trực thuộc cổng thông tin tuyên truyền quy định pháp luật của Thành phố Hồ Chí Minh (https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn);
 • Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động: cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính;
 • Giao Phòng Pháp chế tham mưu Giám đốc tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, chính sách và các văn bản pháp luật có liên quan về pháp luật phòng, chống tham nhũng hiện hành đến VC và NLĐ tại đơn vị.
 1. Các giải pháp thực hiện Kế hoạch:
2.1. Công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị:
 a) Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước:
 • Thực hiện công khai số liệu dự toán và quyết toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê chuẩn, kể cả khoản ngân sách bổ sung;
 • Thực hiện công khai Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị;
 • Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước phải thực hiện công khai các nội dung sau đây: việc phân bổ vốn đầu tư trong dự toán ngân sách nhà nước được giao hằng năm cho các dự án; dự toán ngân sách của dự án đầu tư theo kế hoạch đầu tư được duyệt; mức vốn đầu tư của dự án được giao trong dự toán ngân sách năm; quyết toán vốn đầu tư của dự án hằng năm; quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Thực hiện công khai căn cứ tính mức thu phí, lệ phí, số thu thực tế, đối tượng miễn, giảm và căn cứ miễn, giảm; kết quả chi tiêu theo quy định với từng khoản, mục;
 • Thực hiện công khai quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ; công khai kế hoạch tài chính hằng năm, trong đó chi tiết các khoản thu, chi có quan hệ với ngân sách nhà nước theo quy định của cấp có thẩm quyền; công khai kết quả hoạt động của quỹ; công khai quyết toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đối với quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước: Công khai quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ; công khai kế hoạch tài chính hằng năm, trong đó chi tiết các khoản thu, chi có quan hệ với ngân sách nhà nước theo quy định của cấp có thẩm quyền; công khai kết quả hoạt động của quỹ; công khai quyết toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước cho các dự án, chương trình mục tiêu (nếu có);
 • Thực hiện công khai kết quả thanh tra, kết quả kiểm toán, duyệt quyết toán (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền; những vụ việc vi phạm về tài chính trong nội bộ (nếu có) và biện pháp chấn chỉnh hoặc xử lý (công khai ngay sau khi có kết luận hoặc vụ việc xảy ra).
b) Công khai, minh bạch trong mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công:
 • Thực hiện công khai kinh phí, kế hoạch đầu tư mua sắm, trang bị tài sản nhà nước. Trường hợp mua sắm công và xây dựng cơ bản mà pháp luật quy định phải đấu thầu thì nội dung công khai gồm: kế hoạch đấu thầu, mời sơ tuyển và kết quả sơ tuyển, mời thầu; danh mục các dự án chỉ định thầu, lý do chỉ định thầu, thông tin về nhà thầu được chỉ định; danh mục các dự án đấu thầu hạn chế, nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, danh sách ngắn nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, lý do đấu thầu hạn chế, kết quả lựa chọn nhà thầu; Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, hệ thống thông tin dữ liệu về đấu thầu; thẩm quyền, thủ tục tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đấu thầu;
 • Công khai dự toán chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc; chi sửa chữa lớn tài sản cố định; kết quả việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công;
 • Quy chế về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị.
c) Công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ:
        Thực hiện công khai với cấp trên và VC và NLĐ thuộc quyền trong đơn vị về các khoản hỗ trợ, viện trợ mà đơn vị được tiếp nhận (nếu có) và công tác quản lý, mục đích sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ này.
d) Công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng:
        Công khai các nội dung như: Báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi, báo cáo đánh giá tác động kinh tế - xã hội; các mục tiêu, dự kiến kết quả, các nhóm hoạt động chính và đối tượng thụ hưởng trong quá trình lập dự án; Quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch thực hiện dự án; Báo cáo tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện dự án, báo cáo đánh giá thực hiện dự án và báo cáo kết thúc dự án; Dự án quy hoạch đầu tư xây dựng phải được lấy ý kiến của nhân dân địa phương nơi quy hoạch và sau khi được phê duyệt phải được công khai; Dự án đầu tư xây dựng sau khi được quyết định, phê duyệt phải được công khai để nhân dân giám sát.
e) Công khai, minh bạch về thủ tục, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính tại đơn vị:
 • Thực hiện công khai trên Website của Cảng vụ toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của  đơn vị; công khai thời hạn giải quyết; công khai trình tự, thủ tục giải quyết; công khai kết quả giải quyết các công việc của đơn vị;
 • Cập nhật, biên soạn thành tài liệu hướng dẫn một số thủ tục hành chính (mới) có liên quan nhiều đến cộng đồng để phát hành miễn phí nhằm mục đích tuyên truyền;
 • Xử lý và công khai kết quả xử lý trên Website những bộ phận và cá nhân VC và NLĐ vi phạm hoặc thực hiện sai thủ tục, quy trình gây ảnh hưởng, thiệt hại đến quyền lợi của cơ quan, tổ chức và công dân;
 • Triển khai khảo sát về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ và các văn bản triển khai liên quan đến việc khảo sát về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính của Cảng vụ đường thủy nội địa;
 • Giải quyết kịp thời 100% các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết dịch vụ hành chính công.
f) Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ:
        Trong công tác tổ chức - cán bộ, phải công khai, minh bạch các nội dung sau đây:
 • Rà soát, bổ sung, điều chỉnh hoặc ban hành mới các quy định, quy chế, quyết định, quy trình về công tác tổ chức cán bộ của Đảng, chính quyền cho phù hợp với tình hình mới;
 • Tuyển dụng VC và NLĐ vào đơn vị;
 • Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá VC và NLĐ;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, hưu trí đối với VC và NLĐ;
 • Chuyển ngạch, nâng ngạch, luân chuyển, điều động, biệt phái đối với VC và NLĐ;
 • Nâng lương, thưởng, khen thưởng, kỷ luật VC và NLĐ;
 • Việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các bộ phận trực thuộc.
g) Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước:
 • Thực hiện công khai theo quy định của pháp luật các hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước của cấp có thẩm quyền đối với đơn vị;
 • Các văn bản, quyết định sau đây phải được công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:
 • Quyết định thanh tra, kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra;
 • Quyết định giải quyết khiếu nại;
 • Kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo;
 • Báo cáo kiểm toán; báo cáo thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của kiểm toán Nhà nước.
h) Công khai báo cáo hàng năm về phòng, chống tham nhũng:
Công khai báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị.
2.2. Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong đơn vị:
 • Các phòng, ban, đội và đại diện tổ chức tổng rà soát lại các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trên các lĩnh vực của ngành đang áp dụng để phát hiện những chế độ, định mức, tiêu chuẩn còn thiếu hoặc không còn phù hợp (kể cả tình trạng pháp lý đang sử dụng) qua đó kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành hoặc điều chỉnh, bổ sung kịp thời; tiến hành công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn;
 • Công khai các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn về quyền lợi đối với từng loại chức danh tại đơn vị;
 • Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
2.3. Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị:
 1. Về quy tắc ứng xử:
 • Trưởng các phòng, ban, đội và đại diện quán triệt Quyết định 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND thành phố về ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đến 100% VC và NLĐ thuộc quyền nắm biết; triển khai thực hiện nghiêm các nội dung của quy định đối với Cảng vụ viên Cảng vụ đường thủy nội địa TP. Hồ Chí Minh (ban hành kèm Quyết định số 09/QĐ-CVĐTNĐ ngày06/01/2021);
 • Tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ viên chức trực thuộc đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tự kiểm tra nội bộ với công tác giám sát, kiểm tra của tổ chức Đảng cơ sở, phải tạo sự đột phá mạnh mẽ về trách nhiệm và hiệu quả trong thực thi công vụ của cán bộ viên chức thuộc quyền;
 • Tăng cường công tác quản lý, tu dưỡng, rèn luyện đối với tất cả đội ngũ VC và NLĐ làm công tác kiểm tra, kiểm soát của đơn vị, đặc biệt là lực lượng Cảng vụ viên.
 1. Việc tặng quà và nhận quà tặng:
 •  Không được sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước làm quà tặng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 • VC và NLĐ không được nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình;
 • Nghiêm cấm lợi dụng việc tặng quà, nhận quà tặng để hối lộ hoặc thực hiện các hành vi khác vì vụ lợi;
 • Phòng Tổ chức Hành chính tham mưu Giám đốc công tác kiểm tra, giám sát việc nhận quà, sử dụng quà; và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng (nếu có).
2.4. Chuyển đổi vị trí công tác của viên chức trực thuộc:
Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác viên chức trực thuộc theo đúng quy định. Đồng thời, công khai việc chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ đơn vị theo quy định.
2.5. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lýthanh toán không dùng tiền mặt:
Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong Chương trình cải cách hành chính năm 2021 của Cảng vụ đường thủy nội địa, trong đó chú trọng:
 • Đẩy mạnh cải cách thể chế: rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị ban hành theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại đơn vị;
 • Kiện toàn và sắp xếp bộ máy tinh gọn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện theo Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;
 • Tăng cường công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa và nâng cao chất lượng giải quyết các dịch vụ hành chính công;
 • Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, đổi mới công nghệ quản lý trong công tác quản lý, điều hành của đơn vị;
 • Thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu, chi sau đây:
 • Các khoản thu, chi có giá trị lớn đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Chính phủ;
 • Các khoản chi lương, thưởng và chi khác có tính chất thường xuyên.
2.6. Kê khai tài sản, thu nhập:
Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của VC và NLĐ trực thuộc trong diện kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định và hướng dẫn của các cơ quan cấp trên.
2.7. Phát hiện, xử lý tham nhũng:
 1. Phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của đơn vị:
 • Triển khai thực hiện Kế hoạch tự kiểm tra năm 2021 của Cảng vụ đường thủy nội địa; Trưởng các phòng, ban, đội và đại diện có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của CVBC do mình quản lý nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng; đồng thời quan tâm đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt”, không để tình trạng “tham nhũng vặt” gây búc xúc cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân;
 • Khi phát hiện hành vi tham nhũng, Trưởng bộ phận phải kịp thời báo cáo cho Giám đốc thông qua phòng Tổ chức Hành chính để kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo quy định.
 1. Phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức Đảng:
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cảng vụ:
 • Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với cấp ủy các cấp; phát hiện và kiên quyết xử lý các cấp ủy, tổ chức đảng, cá nhân có biểu hiện buông lỏng công tác quản lý lãnh đạo, quản lý điều hành, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đặc biệt là đối với những bộ phận, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, công tác cán bộ;
 • Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua các kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở và Ban Giám đốc Sở đối với những tổ chức, cá nhân trong đơn vị theo đề nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát kiến nghị.
 1. Phát hiện tham nhũng qua hoạt động kiểm tra:
 Phòng Tổ chức Hành chính thông qua hoạt động kiểm tra có trách nhiệm chủ động phát hiện hành vi tham nhũng, kiến nghị và tham mưu Giám đốc xử lý theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
 1. Phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Giao phòng Tổ chức hành chính:
 • Khi nhận được tố cáo hành vi tham nhũng phải xem xét và tham mưu Giám đốc xử lý theo thẩm quyền; giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin khác theo yêu cầu của người tố cáo; áp dụng kịp thời các biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố cáo khi có biểu hiện đe doạ, trả thù, trù dập người tố cáo hoặc khi người tố cáo yêu cầu; thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo khi có yêu cầu;
 • Tham mưu triển khai Quyết định 39/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế về bảo vệ và khen thưởng người phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng; đồng thời tham mưu Giám đốc khen thưởng thích đáng, kịp thời những VC và NLĐ tham gia phát hiện và tố cáo hành vi tiêu cực, tham nhũng xảy ra tại đơn vị.
2.8. Chế độ trách nhiệm của Trưởng phòng, ban, đội và đại diện khi để xảy ra tham nhũng:
a) Trách nhiệm của người Trưởng phòng, ban, đội và đại diện khi để xảy ra hành vi tham nhũng tại bộ phận do mình quản lý:
 • Trưởng phòng, ban, đội và đại diện phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra hành vi tham nhũng của VC và NLĐ do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ;
 • Trưởng phòng, ban, đội và đại diện phải chịu trách nhiệm liên đới về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công tác do cấp phó của mình trực tiếp phụ trách.
b) Xử lý trách nhiệm Trưởng phòng, ban, đội và đại diện khi để xảy ra hành vi tham nhũng tại bộ phận do mình quản lý, phụ trách:
 • Trưởng phòng, ban, đội và đại diện khi phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra hành vi tham nhũng tại bộ phận do mình quản lý, phụ trách thì bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Trưởng phòng, ban, đội và đại diện khi phải chịu trách nhiệm liên đới về việc để xảy ra hành vi tham nhũng tại bộ phận do mình quản lý, phụ trách thì bị xử lý kỷ luật;
 • Trưởng phòng, ban, đội và đại diện được xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm pháp lý quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 55 Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nếu đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng; xử lý nghiêm minh, báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi tham nhũng.
2.9.  Củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ tham mưu cho cấp ủy, Giám đốc Cảng vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng:
        Thực hiện củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ tham mưu cho cấp ủy, Giám đốc Cảng vụ trong công tác phòng chống tham nhũng nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
2.10.  Công tác phối hợp các tổ chức đoàn thể trong phòng, chống tham nhũng:
        Công đoàn, Đoàn thanh niên tích cực tham gia tuyên truyền, phòng ngừa và phát hiện tham nhũng nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh.
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 1. Căn cứ Kế hoạch này, Trưởng các phòng, ban, đội và đại diện tổ chức quán triệt nghiêm túc đến toàn thể VC và NLĐ tại bộ phận mình. Đồng thời, Trưởng các bộ phận phải theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện theo quy định và báo cáo kết quả cho Giám đốc thông qua phòng Tổ chức Hành chính.
 2. Giao phòng Pháp chế đưa nội dung tuyên truyền liên quan đến Luật phòng, chống tham nhũng vào Chương trình, Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật năm của đơn vị.
 3. Giao phòng Quản lý Cảng bến: chủ trì, phối hợp phòng Pháp chế và các Đại diện triển khai thu thập, khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công tại đơn vị; định kỳ tham mưu báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Giao thông vận tải (qua Văn phòng Sở) trước ngày 20 hàng tháng.
 4. Giao phòng Tổ chức Hành chính: kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch của các bộ phận, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả phòng, chống tham nhũng của đơn vị cho Thanh tra Sở GTVT theo quy định./.

Tác giả bài viết: Phòng Tổ chức Hành chính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Bác Hồ
Mức phí hạ tầng
Hotline
Thu phí hạ tầng
Văn bản QPPL

Văn bản Nghiệp vụ

 

Cảng, bến thủy nội địa
...................................................................
Người lái phương tiện
...................................................................
Vận tải đường thủy nội địa
...................................................................
+ Đào tạo cấp bằng CCCM
...................................................................
+ Phương tiện thủy nội địa
...................................................................
+ Hàng hải
...................................................................
+ Thu nộp phí, lệ phí
...................................................................
+ Điều tiết, đảm bảo giao thông thủy
...................................................................
Quản lý hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

 

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 2725

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 55034

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6971603

Đăng nhập thành viên