20:11 IST Thứ hai, 23/05/2022

Danh Mục

Thông tin Liên kết

covid
Đăng ký Qua SMS
Hệ thống Cầu, Tuyến sông thuộc TP. Hồ Chí Minh
Lịch Thủy triều TP. Hồ Chí Minh
Theo dõi hành trình tàu chạy qua hệ thống AIS

BCH Phòng chống lụt bão

Phòng chống lụt bão

Web liên kết

 

 

Thư viện ảnh

 

Trang chủ » Thông tin tổng hợp » Cải cách hành chính

Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Cảng vụ đường thủy nội địa

Thứ năm - 28/03/2019 12:45
Căn cứ Quyết định số 6058/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2019.
          Cảng vụ đường thủy nội địa xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 tại đơn vị, cụ thể như sau:
 1. MỤC TIÊU:
  •  Chỉ đạo, điều hành trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của Cảng vụ đường thủy nội địa thật sự linh hoạt, kịp thời đảm bảo sự hài hòa, tính tổng thể các mục tiêu chung;
  • Thường xuyên cải tiến hệ thống, quy trình làm việc đảm bảo “đúng người, đúng việc, đúng địa chỉ, đúng trách nhiệm, đúng kết quả” nhằm phục vụ cho tổ chức, công dân được tốt nhất;
  • Đảm bảo tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 90%; trên 80% người dân, doanh nghiệp hài lòng về thủ tục hành chính công do Cảng vụ đường thủy nội địa thực hiện thông qua khảo sát, lấy ý kiến. Tăng cường thực hiện dịch vụ công mức độ III;
  • 100% các văn bản chính thức được trao đổi giữa Ban Giám đốc Cảng vụ với các phòng, ban, đội và đại diện (trừ văn bản mật) được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử kết hợp với chữ ký số;
  • 100% cán bộ viên chức tại đơn vị được thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
 2. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:
  1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:
 1. Trưởng các phòng, ban, đội và đại diện bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của từng nội dung cải cách hành chính để chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra.
 2. Tiếp tục triển khai thực hiện Văn bản số 6255/SGTVT-VP ngày 26/5/2016 về góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) có liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của đơn vị, các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR index) của thành phố giai đoạn 2016 – 2020.
 3. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính bằng các biện pháp:
  • Trang thông tin điện tử của Cảng vụ đường thủy nội địa có chuyên mục thông tin về công tác cải cách hành chính giới thiệu các mô hình, điển hình hay trong thực hiện cải cách hành chính; công khai các thủ tục hành chính;…;
  • Các phòng, ban, đội và đại diện tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng theo lĩnh vực phụ trách.
 4.  Đơn giản hóa công tác báo cáo định kỳ đang được thực hiện tại Cảng vụ đường thủy nội địa một cách tinh gọn và hiệu quả.
  1. Cải cách thể chế:
 1. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của đơn vị, đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp khi ban hành văn bản và hoàn thiện.
 2. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền nhằm tham mưu, kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị ban hành mới. Thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định do đơn vị ban hành cho phù hợp với tình hình của đơn vị và các quy định mới của Pháp luật.
 3. Triển khai, phổ biến kịp thời các VBQPPL đến cán bộ viên chức, người lao động biết và thực hiện đúng pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các phòng, ban, đội và đại diện.
 4. Triển khai kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của trưởng, phó các Đại diện Cảng vụ trực thuộc; kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định của đơn vị.
  1. Cải cách thủ tục hành chính:
 1. Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 và Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cảng vụ đường thủy nội địa.
 2. Kiểm soát các quy định về thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 trong quá thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
 3. Thống kê, cập nhật, trình công bố và công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung và đề nghị công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy.
 4. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và giám sát thực hiện thủ tục hành chính của đơn vị.
 5. Thường xuyên công khai và cập nhật đúng, đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành trên trang thông tin điện tử của Cảng vụ đường thủy nội địa theo đúng quy định.
  1. Cải cách tổ chức bộ máy:
 1. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng, ban, đội và đại diện. Trên cơ sở đó, điều chỉnh, bổ sung những nhiệm vụ mới cho phù hợp với yêu cầu quản lý của Cảng vụ đường thủy nội địa; Xây dựng quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của các phòng, ban, đội và đại diện nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc thiếu cơ chế giám sát kiểm tra trong thực hiện chức năng nhiệm vụ. Đồng thời, loại bỏ tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các bộ phận. 
 2. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tinh giảm biên chế tại đơn vị theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014.
 3. Rà soát, ban hành các quy định và thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ viên chức trực thuộc Cảng vụ đường thủy nội địa.
  1. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức:
 1. Tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, siết chặt kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ viên chức, nhất là trách nhiệm thực thi công vụ của người đứng đầu bộ phận trong công tác cải cách hành chính, đi liền với việc đánh giá, nhận xét hàng năm.
 2. Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Cảng vụ đường thủy nội địa năm 2019.
 3. Thực hiện tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ viên chức theo đúng vị trí việc làm đã được xác định theo đề án đã được phê duyệt.
 4. Hoàn thiện chế độ tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực và phẩm chất của cán bộ viên chức trúng tuyển.
 5. Hoàn chỉnh cơ chế đánh giá cán bộ viên chức theo kết quả công việc; xây dựng cơ chế trả thu nhập và khen thưởng theo kết quả hoàn thành công việc; vinh danh cán bộ viên chức tiêu biểu.
  1. Cải cách tài chính công:
 1. Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ và Nghị định 117/2013/NĐ-CP  ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ  quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức kiểm tra, giám sát, thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện, rút kinh nghiệm để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 2. Triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý;
 3. Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách.
 4. Tiếp tục cải tiến quy trình, thủ tục hành chính trong quản lý ngân sách để đổi mới việc sử dụng ngân sách tại đơn vị dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra. Nghiên cứu hình thành quỹ tiền lương nhằm tăng thu nhập cho cán bộ viên chức, người lao động.
 5. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi tiêu công, tập trung cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn nhà nước được phân cấp cho đơn vị. Đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công, sử dụng các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý ngân sách.
 6. Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí chi cho hoạt động sự nghiệp. Đẩy mạnh và hoàn thiện các cơ chế tài chính.
  1. Hiện đại hóa nền hành chính:
 1. Tiếp tục triển khai Quyết định số 6179/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025, tập trung triển khai các kế hoạch của Đề án”.
 2.  Trang bị đầy đủ các trang thiết bị văn phòng cần thiết như: máy tính, máy in, máy fax,… cho các bộ phận trực thuộc, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin của Cảng vụ đường thủy nội địa.
 3. Tổ chức đánh giá công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động chuyên môn tại đơn vị làm cơ sở xây dựng các ứng dụng trong quản lý chuyên ngành, cụ thể: phần mềm lõi của Sở GTVT, phần mềm quản lý cảng bến, phần mềm quản lý công văn và phần mềm xử phạt vi phạm hành chính của đơn vị.
 4. Triển khai ứng dụng chữ ký số, các phần mềm phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính tại các phòng, ban, đội và đại diện cho phù hợp đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Triển khai Giải pháp đăng ký thực hiện thủ tục hành chính cho Tàu biển qua Cổng thông tin điện tử của đơn vị.
 5. Tham mưu Sở Giao thông vận tải đầu tư hệ thống giám sát và cảnh báo an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tăng cường vận động chủ cảng, bến thủy nội địa lắp đặt Camera tại cảng, bến thủy nội địa kết nối về trung tâm quản lý nhằm hỗ trợ công tác kiểm soát tải trọng và giảm ùn tắc giao thông.
 6. Triển khai kết nối họp trực tuyến với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc Sở GTVT; hoàn thiện quy trình đảm bảo 100% các văn bản chính thức được trao đổi giữa Ban Giám đốc với các phòng, ban, đội và đại diện (trừ văn bản mật) được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử kết hợp với chữ ký số.
 7. Thực hiện chuyển đổi và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN ISO 9001:2008 tại đơn vị (sau khi được duyệt kinh phí).
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 1. Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đại diện và đội điều tiết có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; có kiểm tra, giám sát việc thực hiện kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các thiếu sót.
 2. Giao phòng Tổ chức Hành chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình Cải cách hành chính của các bộ phận, đây là một trong những nội dung thi đua của các bộ phận; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giao thông vận tải theo quy định./.

Tác giả bài viết: Phòng Tổ chức Hành chính

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Bác Hồ
Mức phí hạ tầng
Hotline
Thu phí hạ tầng
Văn bản QPPL

Văn bản Nghiệp vụ

 

Cảng, bến thủy nội địa
...................................................................
Người lái phương tiện
...................................................................
Vận tải đường thủy nội địa
...................................................................
+ Đào tạo cấp bằng CCCM
...................................................................
+ Phương tiện thủy nội địa
...................................................................
+ Hàng hải
...................................................................
+ Thu nộp phí, lệ phí
...................................................................
+ Điều tiết, đảm bảo giao thông thủy
...................................................................
Quản lý hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

 

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 2645

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 54954

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6971523

Đăng nhập thành viên